• Čeština
  • English

Audity – Certifikace

Každý výrobek je individuální, každý potřebuje jinou výrobu, kvalitu i rozdílný výrobní proces. Většina vyráběných výrobků , zejména hraček a elektroniky je potřeba důkladně otestovat, případně provést požadované certifikace tak, aby se výrobek dal bez sebemenších problémů uvést na evropský trh.

Níže naleznete základní informace k nejčastěji prováděným testům a certifikacím:

Factory Audit (FA)

Audit výrobního závodu se provádí dle mezinárodně uznávané normy ISO 9000 pro systémy řízení jakosti.
Naši kvalifikovaní auditoři nezávisle posoudí vše od výrobních kapacit přes systémy řízení jakosti až po zázemí pro pracovníky a pracovní podmínky. Tyto informace jsou nezbytné pro zjištění potřebné kvality výrobce.

Social Audit (SA)

Sociální audit se provádí dle mezinárodně uznávané normy SA 8000 pro společenskou odpovědnost.
Naši kvalifikovaní auditoři nezávisle posoudí zdraví pracovníků, bezpečnost práce, pracovní doby, mzdy, diskriminaci, disciplínu pracovníků a ubytovny (pokud výrobce poskytuje pracovníkům ubytování). Sociálním auditem jsou odhaleny i dětské a nucené práce.

Laboratorní testování (Lab Testing)

Podle kategorie produktu Vám zajistíme všechny příslušné atesty potřebné pro legální prodej v EU od akreditované laboratoře v EU nebo přímo v Asii.
Laboratorní testování vzorků se může integrovat do Inspekce výroby (ICP, DUPRO nebo PSI) a díky tomu máte záruku, že testovaný vzorek je přímo z výrobní linky.

CE
Označení CE znamená, že výrobky jsou v souladu s přísnými směrnicemi EU o bezpečnosti výrobků.
Ne všechny výrobky, jež se prodávají v EU, musí mít označení CE. Označení CE se vztahuje na výrobky v kategoriích od elektrického zařízení po hračky a od výbušnin pro civilní použití po zdravotnické prostředky. Tyto výrobky spadají pod jednu nebo více směrnic vytyčujících speciální požadavky, které musí výrobek splnit, aby mohl být označením CE opatřen.

REACH

REACH (the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a týká se chemických látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být do roku 2020 postupně registrovány. Nahradil několik desítek starých právních předpisů, proto se o něm někdy mluví jako o jedné z nejsložitějších směrnic Evropské unie.

RoHS Testing

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek:
•    Kadmium
•    Rtuť
•    Olovo
•    Šestimocný chróm
•    Polybromované bifenyly (PBB)
•    Polybromované difenylethery (PBDE)
Používání zařízení obsahující uvedené těžké kovy a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad určený limit je direktivou zakázáno. Direktiva stanovuje jisté výjimky pro některá zařízení z důvodu nutnosti použití zakázaných látek při technologických postupech výroby.